Quy định mới về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Nghị định 152/2020/NĐ-CP được Chính phủ chính thức thông qua ngày 15 tháng 02 năm 2021 Quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực.