Nhận diện và phản bác các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác- Lênin

Những năm qua, các thế lực thù địch, chống phá luôn âm mưu, không ngừng tìm mọi thủ đoạn, cách thức để xuyên tạc, phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin; chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị và an ninh của quốc gia. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ nhận diện và đấu tranh, phản bác quan điểm, luận cứ xuyên tạc chống phá nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.