Năm 2021 có được lãnh BHXH một lần không?

Bảo hiểm xã hội một lần là một trong những quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH. Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 60 luật Bảo hiểm xã hội.